Aktivitātes 2013.gadā


ZINIS ievadlekcijas video Inovācijas dienas ietvaros Jelgavā  (24.01.2013.)
Pēc Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra uzaicinājuma, ZINIS sniedza ievadlekciju un iepazīstināja ar vienu no radošās domāšanas metodēm Zemgales plānošanas reģiona uzņēmējus. Inovācijas diena notika Latvijas - Lietuvas Pārrobežu sadarbības projekta ietvaros un ir pieejams arī video ieraksts.
ZINIS reģionālās uzstāšanās JANVĀRĪ: Ventspils un Pārgaujas novadi, Jelgava, Baltezers, Turcija.

ZINIS vieslekcija studentu korporācijā "Spīdola"  (06.02.2013.)
Pēc studentu korporācijas "Spīdola" uzaicinājuma, ZINIS sniedza ieskatu radošuma konceptā un tajā, kā to praktiski pielietot savu personiskās izaugsmes vai profesionālo mērķu sasniegšanā. Vieslekcijas apmeklētājas pārliecinājās, ka viens no radošuma priekšnoteikumiem ir dažādība un spēja ļaut tai izpausties gan sevī, gan pieņemt to apkārtējos.
ZINIS reģionālās uzstāšanās FEBRUĀRĪ: Pope, Aizkraukle, Rugāji.

Radošās uzņēmējdarbības atbalsta programma "BRIGĀDE" - arī reģionos!  (02.03.2013.)
Ar 2013.gada martu programma "Brigāde" uzsāk sadarbību ar vietējām pašvaldībām, lai rīkotu radošās uzņēmējdarbības konkursus arī ārpus galvaspilsētas. Martā un aprīlī konkursi plānoti 4 reģionālās pilsētās. Pirmais informatīvais pasākums - Rēzeknē 12.martā. Sekojiet informācijai BRIGĀDE!
ZINIS reģionālās uzstāšanās MARTĀ:  Rēzekne, Cēsis, Kuldīga.

ZINIS veicinās jauniešu uzņēmējspējas Vidzemē  (08.04.2013.)
No aprīļa līdz augustam ZINIS eksperti vadīs apmācības Vidzemes plānošanas reģiona projektā "Jauniešu uzņēmējspējas un dialoga veicināšana par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības iespējām lauku reģionos", kura ietvaros 7 dienu garumā jaunieši gūs padziļinātas zināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, īstenošanu un būtiskākajiem ierobežojumiem, tos iepazīstot caur speciāli izstrādātu simulācijas spēli "Mans jaunais uzņēmums".
ZINIS reģionālās uzstāšanās APRĪLĪ:  Daugavpils, Preiļi, Krāslava, Saldus, Talsi, Kuldīga, Ventspils, Liepāja, Madona.

Pilotsemināri Latgalē par inovatīvām mārketinga tehnoloģijām  (05.04.2013.)
Aprīļa sākumā trīs Latgales pilsētās (Daugavpilī, Preiļos un Krāslavā) tika vadīti interaktīvi semināri vietējiem tūrisma uzņēmējiem par mūsdienīgu mārketinga veidošanu, izmantojot esošās tehnoloģiskās iestrādnes. Semināri bija plaši apmeklēti un tajos dalībnieki guva vērtīgas atziņas kā izmantot esošās iestrādnes un veidot jaudīgas mārketinga kampaņas bez būtiskiem kapitālieguldījumiem.

ZINIS atbalsta jauno uzņēmēju ideju prezentāciju konkursu  (27.05.2013.)
Atsaucoties uzRēzeknes biznesa inkubatora "Ideju viesnīca" unASV vēstniecības kopīgi rīkoto konkursu "Big Idea", ZINIS piedalījās jauno uzņēmēju īso prezentāciju (idea pitching) vērtēšanā un pasniedza simpātiju balvu uzņēmumam "Wuffit Group" par spilgto un atmiņā paliekošo prezentāciju, kā arī apliecināja gatavību sniegt konsultatīvu atbalstu produkta virzības veicināšanai.
ZINIS reģionālās uzstāšanās MAIJĀ:  Liepāja, Jelgava, Smiltene un Rēzekne.

Radošā smilškaste Eiropas Neatkarīgo kultūras centru tīkla konferencē  (24.05.2013.)
Pēc Trans Europe Halles uzaicinājuma, ZINIS vadīja Radošo smilškasti Eiropas kultūras centru pārstāvjiem Rīgā uz AB dambja. Konferences mērķis bija dalīties ar jaunām atziņām par prasmēm un instrumentiem, kas aktuāli, atbildot uz XXI gadsimta sabiedrības kultūras vajadzībām. ZINIS darbnīcā piedalījās Francijas, Austrijas, Vācijas un Beļģijas pārstāvji, atzinīgi novērtējot pielietoto metožu praktiskumu ikdienas un stratēģiskā darbā.

ZINIS dalās radošās domāšanas niansēs ar mārketinga speciālistiem  (14.05.2013.)
Pēc 7GURU Skolas uzaicinājuma, ZINIS sniedza ieskatu radošās domāšanas metožu pielietojumā profesionāliem mērķiem mārketinga kampaņu rīkošanā un produkta virzībā tirgū 7GURU Skolas dalībniekiem. Pasākuma ietvaros dalībnieki strādāja komandās un izjuta ne tikai radošās domāšanas, bet arī komandas gara spēku.

ZINIS sniedz kompetenču atbalstu arī drošības industrijai  (13.06.2013.)
Pieaugot vidējo un lielo uzņēmumu vadības izpratnei parpraktiskā radošuma nepieciešamību ne tikai stratēģiskā, bet arī ikdienas darbā, pieaug arī pieprasījums pēc ZINIS kompetencēm, kas palīdz modināt darbinieku radošuma garu jeb inovācijas kultūrvidi pašā uzņēmumā. Viens no šādiem piemēriem ir apsardzes un drošības risinājumu uzņēmumsG4S, kura darbinieki jūnija vidū apguva ne tikai jaunas radošās domāšanas metodes, bet arī guva iespēju paskatīties uz esošajām lietām no citas puses, paralēli apzinot arī jaunas iespējas, kas paveras kā produkta virzībā, tā arī darbinieku produktivitātes uzlabošanā.
ZINIS reģionālās uzstāšanās JŪNIJĀ:  Rundāle un Valmiera.

Jūlijā - darbs ar diasporas pedagogiem (09.07.2013.)
Jūlijā Latviešu valodas aģentūras rīkotās Vasaras skolas diasporas pedagogiem ietvaros ZINIS dalījās ar virkni Latvijas radošo uzņēmumu piemēriem, kas var kļūt par pamatu saiknes veidošanai starp ārvalstīs dzīvojošiem latviešu jauniešiem un jauniešiem Latvijā. Radošās NEdarbnīcas ietvaros tika izspēlētas arī divas radošās domāšanas metodes ar mērķi rosināt jaunievedumus latviešu valodas mācību procesā.
ZINIS reģionālās uzstāšanās JŪLIJĀ: Amatas novads.

Nordea Biznesa skolai būs uzsaukums arī 2013.gadā! (29.08.2013.)
ZINIS ir gandarīts, ka arī šogad Nordea ir gatava turpināt 2010.gadā visnotaļ sekmīgi uzsākto bankas sociālo iniciatīvu "Nordea Biznesa skola" (NBS), kuru absolvējuši jau vesela virkne radošo uzņēmumu, kas turpina sekmīgi īstenot savas biznesa idejas. Biedrība ZINIS ir gandarīta, ka tās ekspertu kompetences ir bijušas lietderīgas ideju pilnveidošanai un jauno uzņēmēju redzesloka paplašināšanai - tādejādi saņemts kārtējais pierādījumus biedrības misijas precīzajam formulējumam - "zināšanu eņģeļi radošās ekonomikas attīstībai Latvijā". 30.augustā notiks ikgadējā NBS kompetenču partneru sanāksme, kurā tiks saskaņots NBS 2013.gada koncepts. Sekojiet informācijai par šī gada programmu Nordea bankasinterneta vietnē vaiFacebook profilā!
ZINIS reģionālās uzstāšanās AUGUSTĀ:  Gulbene, Dobele, Stopiņi.

Vidzemē ar simulācijas spēli tiek testētas biznesa idejas (19.07.2013.)
Īstenojot Vidzemes plānošanas reģiona projektu "Jauniešu uzņēmējspējas un dialoga veicināšana par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības iespējām lauku reģionos", ZINIS eksperti izstrādājaSimulācijas spēli "Mans jaunais uzņēmums" , kuras ietvaros projekta dalībnieki - Vidzemes reģiona jaunieši testēja savas komandās izstrādātās radošās biznesa idejas, kas pārstāv ganražošanu (ozolzīļu kafija, cilvēka dzīvības parametrus mērošs pulkstenis un kaņepju pārstrāde), ganpakalpojumu jomu (suņu pastaigas pakalpojumi, medus meditācija), gan arīsociālo uzņēmējdarbību (jauno talantu nodarbinātības aģentūra). Lai arī projekts vēl nav noslēdzies, jaunieši jau tagad snieguši atzinīgu novērtējumu iegūtajām zināšanām un prasmēm savas konkurētspējas stiprināšanai.

"Ražas novākšana" septembrī  (30.09.2013.)
Septembrī noslēdzās Vidzemes plānošanas reģiona projekts programmas "JAUNATNE DARBĪBĀ" ietvaros, kura satura veidošanai un īstenošanai tika piesaistīti ZINIS eksperti tieši dēļ to kompetencēm - Inese Šubēvica kā Latvijā zināmākā un pieredzējušākā eksperte jaunatnes jautājumos un Liene Kuplā kā radošo industriju biznesa ideju komercializācijas eksperte. Pateicoties šo ekspertu ieguldījumam, jauniešu prezentētās idejas atzinīgi novērtēja noslēguma pasākumu apmeklējušie Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji un vietējie uzņēmēji, kas vēlējās smelties jaunas ierosmes un labāk izprast mūsdienu jauniešu vajadzības. Mēs esam pārliecināti, ka šis pilotprojekts kalpos par iedrošinājumu rīkot līdzīgas aktivitātes arī citos Latvijas reģionos.
ZINIS reģionālās uzstāšanās SEPTEMBRĪ:  Cēsis, Ventspils.

ZINIS dalās atziņās Mārketinga un komunikācijas ekspertu dienā (08.10.2013.)
Pēc Idea House uzaicinājuma ZINIS oktobrī kā viens no vieslektoriem uzstājās Mārketnīcas rīkotajā pasākumā mārketinga un komunikāciju speciālistiem un dalījās atziņās, kas aktuālas mūsdienu uzņēmējiem: mūsdienās arī tehnisku darbu veicēji var piedalīties komunikāciju ideju izstrādē; uzņēmuma darbinieki joprojām ir vērtīgākais uzņēmuma resurss; radoši iesaiņojot vienkāršas, bet kvalitatīvas idejas, var īstenot sekmīgu XXI gadsimta mazbudžeta mārketingu.
ZINIS reģionālās uzstāšanās OKTOBRĪ: Svitene, Ventspils, Jaunsvirlaukas pagasts, Jūrmala.

Latvijas ekspertu radošuma meistarklase novērtēta arī ārpus robežām (19.11.2013.)
Novembra beigās ZINIS devās vadīt vieslekcijas vienā no Lietuvas lielākajām valsts augstskolām - Vilniaus Kolegijos (VIKO), kur 3 dienu garumā tika vadītas praktiskās nodarbības Erasmus studentiem par XXI gadsimta uzņēmējdarbības būtību un raksturīgākajām pamatiezīmēm. Studenti nodarbības vērtēja kā pozitīvu un praktisku pieredzi, ko tālāk varēs izmantot savu profesionālo mērķu sasniegšanā.
ZINIS reģionālās uzstāšanās NOVEMBRĪ: Usma, Balvi, Viļņa, Cēsis.

Radošums aktuāls arī valsts pārvaldē (11.12.2013.)
Radošuma kā domāšanas un rīcības spēja ir noderīga ne tikai privātā sektorā vai izglītībā, bet arī valsts pārvaldē - par to bija iespēja pārliecināties 16 valsts pārvaldes jaunajiem vadītājiem, kas guva jaunas prasmes un zināšanas ZINIS vadītajā Radošajā NEdarbnīcā "Radošā domāšana un lēmumu pieņemšanas modeļi" pēc Valsts Kancelejas iniciatīvas projektā "Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē". Būtiskākās atziņas: radošums var būt ļoti praktisks un ātrs iedvesmas avots - mudinājums augstākai produktivitātei un ikdienas rutīnas mazināšanai, mazbudžeta jaunievedumi būtiski uzlabo kolektīva ikdienas komunikācijas kultūru, tātad - arī sadarbību; dažkārt ir vērts ieguldīt laiku arī šķietami traku ideju izvērtēšanā.
ZINIS reģionālās uzstāšanās DECEMBRĪ: Stopiņi.